Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Filmy

Szkolny Klub Mediacji

SPRAWY DO MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ

 1. Przezywanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie.
  2.  Obrażanie członków rodziny rówieśników.
  3.  Chowanie cudzych przedmiotów.
  4.  Wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach.
 2. Odrzucanie tj. niedopuszczanie do zabawy w grupie.
  6.  Kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.

 

Mediacje rówieśnicze

Przebieg postępowania mediacyjnego

 1. Postępowanie mediacyjne inicjowane jest poprzez skierowanie wniosku do Szkolnego Klubu Mediacji o wszczęcie mediacji przez uprawnione osoby, wskazane w Regulaminie Szkolnego Klubu Mediacji.
 2. Koordynator Szkolnego Klubu Mediacji decyduje, czy dana sprawa nadaje się do mediacji.
 3. Uczniowie pozostający w sporze wyrażają zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w ich sprawie.
 4. Strony konfliktu dokonują zgodnego wyboru Mediatora Rówieśniczego wpisanego na Listę Mediatorów Rówieśniczych, która jest prowadzona przez Szkolny Klub Mediacji.
 5. Mediacja może być prowadzona przez nie więcej niż dwóch Mediatorów Rówieśniczych. W sprawach, w których stronami sporu są osoby różnej płci, wskazane jest dobranie składu mediatorskiego w postaci chłopca i dziewczyny. Podczas pierwszego posiedzenia mediacyjnego prowadzonego przez początkującego Mediatora Rówieśniczego może być obecny Koordynator Szkolnego Klubu Mediacji.
 6. Przed pierwszym posiedzeniem mediacyjnym Mediatorzy nawiązują kontakt z uczestnikami postępowania za pośrednictwem Koordynatora Szkolnego Klubu Mediacji. Kolejne posiedzenia mogą już samodzielnie ustalać z uczniami uczestniczącymi w konflikcie. Termin posiedzenia mediacyjnego oraz godziny jego trwania muszą zostać zatwierdzone przez Koordynatora Szkolnego Klubu Mediacji.
 7. Mediacja Rówieśnicza powinna się zakończyć najpóźniej po odbyciu trzech posiedzeń mediacyjnych. Koordynator Szkolnego Klubu Mediacji może jednak wyrazić zgodę na kontynuację postępowania, jeżeli dostrzeże jego pozytywny wpływ na uczestników konfliktu oraz szansę na jego rozwiązanie.
 8. Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego Mediator Rówieśniczy sporządza protokół z jego przebiegu, który należy przedstawić Koordynatorowi Szkolnego Klubu Mediacji. Następnie protokół należy pozostawić w Szkolnym Klubie Mediacji w uzgodnionym miejscu. Mediator doręcza stronom kopię protokołu.
 9. Jeżeli uczniowie postanowią zawrzeć ugodę, należy ją dołączyć do protokołu. Ugodę sporządza się w trzech jednakowych egzemplarzach. Dwa z nich należy wręczyć stronom sporu, jeden przedstawia się Koordynatorowi Szkolnego Klubu Mediacji w celu zatwierdzenia treści ugody. Koordynator Szkolnego Klubu Mediacji dba o to, by treść ugody została wykonana. Nadzoruje również by dzieci uczestniczące w sporze nie były dodatkowo piętnowane za swoje czyny. Jeżeli stwierdzi po stronie uczniów uchybienia w zakresie wykonania ugody, wszczyna odpowiednie procedury przewidziane w statucie szkoły.

 

REGULAMIN

Szkolnego Klubu Mediacji

 

§  1

[Przedmiot Regulaminu]

Regulamin określa podstawowe informacje dotyczące:

 1. mediacji;
 2. Mediatora Rówieśniczego;
 3. Szkolnego Klubu Mediacji.

Postanowienia Regulaminu są stosowane w mediacjach rówieśniczych w sporach pomiędzy uczniami.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w siedzibie Szkolnego Klubu Mediacji.

 

§  2

[Mediacja w Szkolnym Ośrodku Mediacji]

Mediacje rówieśnicze prowadzone są na terenie szkoły, w wyznaczonym przez Władze Szkoły stałym miejscu zapewniającym uczniom swobodną rozmowę oraz możliwość spisania ugody.

Mediację rówieśniczą prowadzi Mediator Rówieśniczy wybrany spośród uczniów spełniających wymogi określone w § 4 niniejszego Regulaminu Szkolnego Klubu Mediacji.

Szkolny Klub Mediacji prowadzi Listę Mediatorów Rówieśniczych (zwaną dalej Listą).

Mediację prowadzi się na podstawie wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Ośrodka Mediacji ):

 1. ucznia;
 2. rodzica;
 3. pracownika szkoły.

Do Mediatorów Rówieśniczych mogą się zgłaszać wszyscy uczniowie danej szkoły.

 

§  3

[Podstawowe zasady mediacji rówieśniczych]

Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne. Na uczestniczenie w mediacji rówieśniczej muszą wyrazić zgodę wszyscy uczniowie pozostający w sporze.

Uczniowie oraz Mediator powinni współpracować ze sobą. Na mediacji obowiązują zasady dobrego wychowania.

Wybrany Mediator Rówieśniczy powinien być bezstronny oraz neutralny wobec uczniów pozostających w sporze. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do bezstronności i niezależności Mediatora, powinien on powiadomić o nich strony konfliktu oraz Koordynatora Szkolnego Klubu Mediacji.

Postępowanie mediacyjne jest poufne. Mediator nie może ujawnić uzyskanych podczas trwania mediacji informacji o faktach dotyczących przedmiotu sporu oraz o stanowisku uczniów – stron konfliktu. Strony przestrzegają poufności postępowania mediacyjnego w czasie jego trwania i po jego zakończeniu.

 

§  4

[Mediator Rówieśniczy]

Mediatorem Rówieśniczym może być uczeń, który:

 1. jest przynajmniej uczniem klasy czwartej Szkoły Podstawowej;
 2. wywiązuje się z obowiązków szkolnych, dba o piękno mowy ojczystej, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, cechuje go wysoka kultura osobista, jest wzorem dla innych uczniów);
 3. chce pełnić rolę mediatora rówieśniczego;
 4. potrafi być dyskretny;
 5. cieszy się sympatią i poważaniem innych uczniów;
 6. ukończył zorganizowane w szkole szkolenie z zakresu prowadzenia mediacji.

 

§  5

[Wybór Mediatora]

Mediatora wybierają uczniowie pozostający w sporze, spośród Mediatorów Rówieśniczych wpisanych na Listę.

Mediator wpisany na Listę może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów.

W trakcie mediacji strony mogą zgodnie zmienić Mediatora lub powiększyć zespół Mediatorów. Mediację mogą prowadzić za zgodą stron nie więcej niż dwaj Mediatorzy.

 

§  6

[Udział osób trzecich]

W posiedzeniach mediacyjnych mogą brać udział osoby trzecie za uprzednią zgodą stron postępowania mediacyjnego.

 

§  7

[Czas trwania postępowania mediacyjnego]

Czas trwania mediacji wyznaczają wspólnie strony.

 

§  8

[Posiedzenie mediacyjne]

Po otrzymaniu przez Szkolny Ośrodek Mediacji wniosku o przeprowadzenie mediacji, Mediator Rówieśniczy lub osoba upoważniona przez Koordynatora Szkolnego Klubu Mediacji i Mediatora proponuje stronom wstępny termin posiedzenia mediacyjnego.

Posiedzenia mediacyjne odbywają się w budynku szkoły.

Czas trwania każdego posiedzenia mediacyjnego określa Koordynator Szkolnego Klubu Mediacji.

 

§  9

[Protokół postępowania mediacyjnego]

Po zakończeniu postępowania mediacyjnego z przebiegu mediacji jest sporządzony protokół, w którym zaznacza się miejsce i czas prowadzenia mediacji, podaje się imiona i nazwiska stron, imię i nazwisko Mediatora lub Mediatorów Rówieśniczych, adres Szkolnego Klubu Mediacji oraz wynik mediacji. Protokół podpisuje Mediator lub Mediatorzy Rówieśniczy.

Mediator doręcza stronom kopię protokołu.

Protokół wraz z ugodą (jeżeli została zawarta) przechowywany jest w Szkolnym Klubie Mediacji.

 

§  10

[Ugoda mediacyjna]

Jeżeli strony zawarły ugodę przed Mediatorem Rówieśniczym, załącza się w całości do protokołu jej egzemplarz podpisany przez strony.

 

§  11

[Zakończenie postępowania]

Postępowanie mediacyjne kończy się w przypadku:

 1. a) podpisania przez uczniów pozostających w sporze ugody;
 2. b) cofnięcia przez uczniów pozostających w sporze zgody na uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym;
 3. c) zauważenia przez Koordynatora Szkolnego Klubu Mediacji nieskuteczności postępowania mediacyjnego lub eskalacji konfliktu.   

 

§  12

[Obowiązywanie Regulaminu]

Za wiążący uznaje się Regulamin obowiązujący w dniu wszczęcia mediacji.

Mediator prowadzi mediacje zawsze w oparciu o Regulamin, z którym zapoznali się wszyscy uczestnicy mediacji. Uczestnicy mediacji podpisują regulamin.

Regulamin Szkolnego Klubu Mediacji zostaje opublikowany w szkole w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Data dodania: 2022-10-29 14:18:11
Data edycji: 2022-11-23 13:42:46
Ilość wyświetleń: 205

Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości.
Nasza szkoła pomaga je odkryć i rozwinąć.

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej