Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Filmy

Pedagodzy

 

 • RENATA DAWLEWICZ
 • ANNA KĘPA

 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. DANUTY SIEDZIKÓWNY ps. INKA W CZARNEM

 

l.p.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

1.

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

 • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną 
 • Analiza opinii, orzeczeń
 • Współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej   uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2013. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej

2.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania uczniów.

 • Analiza opinii, orzeczeń, 
 • Współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej   uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2013. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej
 • Współpraca z zespołami dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Analiza frekwencji i sytuacji wychowawczej szkoły, w szczególności uczniów sprawiających problemy w zachowaniu. 
 • Rozmowy wychowawcze w obecności rodziców, uczniów i nauczycieli. 
 • Uruchomienie procedur wobec uczniów niespełniających obowiązku szkolnego. 
 • Współpraca z Sądem Rodzinnym, OPS, PCPR Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Policją, placówkami opiekuńczymi, innymi organizacjami. 
 • Prowadzenie badań diagnostycznych.

3.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. 

 • Prowadzenie konsultacji i porad dla uczniów i rodziców
 • Współpraca z wychowawcami i poradnią psychologiczno -pedagogiczną 
 • Zajęcia profilaktyczne, wychowawcze, integracyjne.   Zajęcia dla uczniów   zdolnych i dla uczniów   ze specjalnymi potrzebami   edukacyjnymi : koła zainteresowań i   przedmiotowe , zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze , korekcyjno – kompensacyjne , logopedyczne , gimnastyka korekcyjna , zajęcia   rekreacyjno - sportowe

4. 

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 • Organizacja warsztatów, spektakli teatralnych, udział w projektach edukacyjnych. 
 • Lekcje profilaktyczne. 
 • Współpraca z nauczycielami w organizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i profilaktyki zdrowotnej. 
 • Koordynacja programów profilaktycznych i projektów (wg harmonogramu pracy pedagogów). 
 • Współpraca z   SU. ,Komisją ds. Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, OPS, Kuratorami zawodowymi   i społecznymi ,

5. 

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 • Współpraca z OPS, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   PCPR, Sądem Rodzinnym , Kuratorami   zawodowymi i społecznymi 
 • udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego (Niebieska Karta). 
 • Współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym, CCK, Klubem Batalionowym. 
 • Wdrażanie procedur w sytuacjach kryzysowych.

6.

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla nauczycieli i rodziców, współpraca z poradnią Pedagogiczno --Pedagogiczną. 
 • Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi.Harmonogram  działań profilaktycznych organizowanych przez  pedagogów

Data dodania: 2022-10-29 13:54:15
Data edycji: 2022-11-25 10:43:19
Ilość wyświetleń: 248

Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości.
Nasza szkoła pomaga je odkryć i rozwinąć.

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej