Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Filmy

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna

W bibliotece szkolnej  w Czarnem czytelnicy znajdą przede wszystkim pozycje lekturowe dla szkoły podstawowej, utwory z literatury pięknej, popularnonaukowej oraz podręczniki.

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:30.

Dysponujemy także szeroko rozbudowanym księgozbiorem podręcznym:

-encyklopedie,
- słowniki,
- leksykony,
- albumy.

Uczniowie mają możliwość korzystania z tego księgozbioru na miejscu z pomocą bibliotekarzy.

W wypożyczalni pracują panie:

mgr Joanna Chabros

- mgr Jolanta Remus

Uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej placówki mogą korzystać z księgozbioru od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 -15.30.

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

I  . Biblioteka szkolna jest centrum dydaktyczno-informacyjnym dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

  1. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy

     w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.

Kierunki pracy biblioteki:

  1. Zaspokajanie zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
  2. Współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów.
  3. Wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikający z Planu Pracy Szkoły w tym Programów Nauczania, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz pracy twórczej.
  4. Pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianie umiejętności przetwarzania i przyswajaniu informacji, w zależności od jej formy, środku przekazu, kanału komunikacyjnego.
  5. Szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji  są  zasadniczą  wartością, warunkiem efektywnego

i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu społecznym.

 

 

Cele działań

Zadania do realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Działalność pedagogiczna biblioteki

I Udostępnianie

podręczników

1. Przyjęcie podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.

2. Opieczętowanie i nadanie numerów podręcznikom.

3. Wpisanie podręczników do Księgi Inwentarzowej.

4. Udostępnianie podręczników dla uczniów (wypożyczenie)

5. Przygotowanie zwrotów do wydawnictw oraz wyjaśniania ewentualnych rozbieżności.

6. Selekcjonowanie zniszczonych i zagubionych podręczników.

Bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

Cały rok

II Praca pedagogiczna

z  czytelnikiem

1. Udostępnianie  i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych.

2 Rozmowy indywidualne z czytelnikami. Promowanie czytelnictwa w różnych formach: ebooki, audiobooki.

3. Pomoc w wyborach czytelniczych oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł (encyklopedie, słowniki, atlasy, edukacyjne portale internetowe) np.

www.gov.pl wirtualna-bibliotekanauki

www.ortografka.pl

www.lektury.gov.pl,

 http://literat.ug.edu.pl

www.krainanauki.pl

cyfroteka.pl

 http://muzea.com.pl ,

www.filmotekaszkolna.pl

4. Udzielanie wskazówek i porad bibliotecznych i bibliograficznych.

5. Przygotowanie materiałów dla uczniów i nauczycieli na lekcje, do referatów, konkursów, projektów, warsztatów, uroczystości oraz prac domowych.

6. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów

7. Dostosowanie form i treści do wieku i poziomu intelektualnego ucznia.

8. Pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

9. Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów poprzez uczestnictwo w konkursach czytelniczych, uroczystościach, apelach , akademiach, wyjazdach do muzeum i teatru.

Organizowanie czytelniczych imprez, wystaw, konkursów, eksponowanie gazetek ściennych i gablot.

1. Narodowe czytanie ,,Ballady i romanse A. Mickiewicza”

2.Wystawki  i gazetki tematyczne „Twórczość znanych pisarzy”

 

3. Lekcja biblioteczna „Praca bibliotekarza”

 

4. „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” - współpraca z Biblioteką Miejską.

 

5. „Pasowanie na czytelnika” – kl. I

 

6.Dekoracja z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

7. Dekoracja z okazji „Narodowego Święta Niepodległości”

 

8. Noc Filmowa dla kl.8

 

9. „Dzień Pluszowego Misia”- wystawka, współpraca z  nauczycielami ed. wczesnoszkolnej.

 

 10. „ Walentynkowa Niespodzianka” – książkowy upominek.

 

11. Światowy Dzień Książki- konkurs plastyczno – techniczny dla grup klasowych kl.1-3: Okładka ulubionej książki.

 

12. Cała Polska Czyta Dzieciom ,,Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie” - akcja skierowana dla uczniów klas I – III.

 

13. Lekcje biblioteczne dla kl. 1-8, formy prelekcyjne, odczyty, pogadanki booktalking – opowieści o danej książce

 

Bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekarze

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

Październik

 

Listopad

 

Listopad

 

Listopad

 

 

 

Luty

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

 

Cały rok

III  Praca organizacyjno -  techniczna

1.Opracowanie rocznego Planu Biblioteki Szkolnej.

2. Prowadzenie dziennika pracy biblioteki.

3. Aktualizacja kartotek czytelniczych.

4. Prowadzenie statystyki wypożyczeń.

5. Prowadzenie Ksiąg Inwentarzowych i rejestrowanie ubytków.

6. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i  konserwacja księgozbioru.

7. Ewidencja zbiorów. Prowadzenie dokumentacji (protokoły, rejestry)

8. Opracowanie (śródrocznego i rocznego) sprawozdania z pracy biblioteki.

9. Przygotowanie i złożenie zamówienia na podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne oraz  rozliczanie  z wydawnictwami.

10. Opisywanie faktur i przekazanie do księgowości.

 

 

 

 

 

Bibliotekarze

 

 

 

Wrzesień

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

Maj

 

Cały rok

IV Współpraca ze środowiskiem szkolnym

i pozaszkolnym

1. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Pedagogami, Psychologiem , Świetlicą Szkolną oraz uczniami i ich rodzicami.

•        Wspólna organizacja uroczystości, imprez szkolnych, wystaw tematycznych i konkursów

•        Informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach

•        Konsultacja w sprawie zakupów nowości wydawniczych oraz nagród książkowych

•        Propagowanie wśród rodziców literatury z dziedziny wychowania

•        Zachęcanie rodziców do włączenie się w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom- 20 minut dziennie codziennie.

2. Nawiązanie kontaktu z pracownikami Czarneńskiego Centrum Kultury, Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem oraz Biblioteką Miejską w celu podjęcia wspólnych działań w roku szkolnym 2022/2023. Udział w uroczystościach organizowanych przez w/w instytucje oświatowo-wychowawcze. Organizacja wyjść na spotkania autorskie.

„Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” - współpraca z Biblioteką Miejską.

Cała Polska Czyta Dzieciom ,,Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie” - akcja skierowana dla uczniów klas I – III.- współpraca z środowiskiem lokalnym

„ Walentynkowa Niespodzianka” - książka. Współorganizowanie                      z Samorządem Uczniowskim.

Bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Plan Pracy Biblioteki Szkolnej został opracowany w oparciu o Statut Szkoły, Regulamin Biblioteki, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny oraz Kalendarz Uroczystości Szkolnych.

 

 

                                                                                                                                                                       Sporządziła :  Joanna Chabros, Jolanta Remus

 

 

                                             PLAN      BIBLIOTEKI        na rok 2022-2023

L.P.

   GODZINA

 

   PONIEDZIAŁEK

       WTOREK

       ŚRODA

       CZWARTEK

          PIĄTEK

1.

  8.00  / 8.45

 

              J.CH.

   J.R. 

   J.R.  / J.CH.

              J.CH.

   J.R.  / J.CH.

2.

  8.55 / 9.40

 

   J.R.  / J.CH.

   J.R. 

   J.R.  / J.CH.

   J.R.  / J.CH.

   J.R.  / J.CH.

3.

  9.50 / 10.35

 

              J.CH.

   J.R.  / J.CH.

              J.CH.

   J.R.  / J.CH.

              J.CH.

4.

10.45 / 11.30

 

   J.R.  / J.CH.

   J.R.  / J.CH.

   J.R.  / J.CH.

   J.R.  / J.CH.

   J.R.  / J.CH.

5.

11.45 / 12.30

 

   J.R.  / J.CH.

   J.R.  / J.CH.

   J.R.  / J.CH.

              J.CH.

   J.R.  / J.CH.

6.

12.45 / 13.30

 

   J.R.  / J.CH.

   J.R.  / J.CH.

              J.CH.

   J.R.  / J.CH.

   J.R.  / J.CH.

7.

13.45 / 14.30

 

   J.R. 

              J.CH.

   J.R.  / J.CH.

   J.R.  / J.CH.

   J.R. 

8.

14.35 / 15.20

   J.R. 

              J.CH.

   J.R.  / J.CH.

   J.R.  / J.CH.

 

 

 

 

Data dodania: 2022-11-09 15:52:32
Data edycji: 2022-12-01 12:55:43
Ilość wyświetleń: 197

Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości.
Nasza szkoła pomaga je odkryć i rozwinąć.

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej