Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Filmy

Gabinet psychologa

Gabinet psychologa

Lucyna Czerniawska-Filipiec

psycholog

psycholog-spczarne@wp.pl

 

 1. Prowadzenie działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci:
 • prowadzenie działań diagnostycznych oraz formułowanie wniosków postdiagnostycznych;
 • diagnozowanie sytuacji rodzinnej podopiecznych;
 • prowadzenie obserwacji oraz zbieranie informacji na temat sytuacji rodzinnej
  i wychowawczej dzieci/uczniów;
 • analizowanie wytworów dzieci/uczniów w celu określenia poziomu rozwoju badanych funkcji;
 • konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami – pedagogiem specjalnym, pedagogami szkolnymi, doradcą zawodowym, logopedami, terapeutami
  oraz wychowawcami.
 1. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
  oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym

i pozaszkolnym:

 • udzielanie nauczycielom i wychowawcom wsparcia w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci
 • ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych
  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka/ucznia;
 • udzielanie porad nauczycielom i wychowawcom w zakresie metod pracy z uczniami przejawiającymi trudności w zachowaniu;
 • pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku

do dzieci/uczniów i ich rodzin;

 • podejmowanie oddziaływań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu zaburzeniom rozwojowym dzieci/uczniów;
 • rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci/uczniów;
 • planowanie sytuacji dydaktyczno – wychowawczych umożliwiających dzieciom/uczniom osiągnięcie sukcesu;
 1. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich
  do rozpoznanych potrzeb:
 • rozwiązywania problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka/ucznia w życiu placówki;
 • prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa dla dzieci/uczniów i ich rodziców;
 • prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym;
 • inicjowanie i prowadzenie oddziaływań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • współprowadzenie z pedagogiem specjalnym oraz wychowawcą klasy projektu edukacyjnego "Emocje bez tajemnic".
 1. Współpraca z rodzicami:
 • wyjaśnianie rodzicom/opiekunom przyczyn pojawiających się trudności edukacyjnych
  i rozwojowych;
 • udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – poradnictwo wychowawcze;
 • udzielanie wsparcia rodzicom w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno – pedagogicznych oraz innej dokumentacji dziecka;
 • udzielanie wskazówek i porad rodzicom/opiekunom dzieci, motywowanie do współudziału

w realizacji działań wychowawczych i wspomagających wobec ich dziecka;

 • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji

i uzdolnień dzieci/młodzieży szkolnej;

 • udzielanie porad dotyczących prawidłowych metod wspomagania rozwoju dziecka;
 • udzielanie porad i wskazówek odnośnie kontaktów z różnymi instytucjami pozaszkolnymi;
 • omawianie obserwacji dziecka.
 1. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
  oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej:
 • udzielanie wsparcia w zakresie planowania, tworzenia i realizacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
 • pomoc w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno – pedagogicznych oraz innej dokumentacji dziecka/ucznia;
 • prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa dla innych pracowników pedagogicznych;
 • konsultacje w sprawach dzieci/uczniów ze szczególnymi trudnościami;
 • udzielanie porad odnośnie postępowania z dziećmi/uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, bądź przejawiającymi inne nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania emocjonalno – społecznego;
 • udzielanie informacji o możliwych formach odziaływań terapeutycznych i wspierających dziecko/ucznia;
 • omawianie obserwacji uczniów.
 1. Współpraca z Poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności
  w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
 2. Współpraca z innymi instytucjami na rzecz uczniów.
Data dodania: 2022-11-09 15:53:17
Data edycji: 2022-12-01 12:55:26
Ilość wyświetleń: 250

Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości.
Nasza szkoła pomaga je odkryć i rozwinąć.

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej