Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Filmy

Świetlica szkolna klas 1-3

Świetlica szkolna klas 1-3

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 1-3


GŁÓWNY CEL:

Zapewnienie opieki świetlicowej dla uczniów pozostających w szkole przed lub po zajęciach.

 

W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem działa świetlica dla uczniów I-III:

 

Świetlica dla I-III jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45-16.00

Numer telefonu: 530 387 771

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY KLAS I - III:

- mgr A. Murglin

- mgr A. Miksa

- mgr M. Pietrzak

- mgr J. Chabros

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ dla KLAS 1- 3

 1. Cele pracy opiekuńczo – wychowawczej:

- zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości

- rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów

- zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach

-wdrażanie uczniów do racjonalnej organizacji czasu wolnego

- propagowanie zasad kultury

 1. Cele szczegółowe pracy z uczniami:

- przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym

- kształtowanie właściwej postawy społeczno - moralnej

- propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie

- kształtowanie empatii

- rozwijanie samoświadomości uczniów

- wykształcenie samodzielności i otwartości na wiedzę

- rozwijanie dociekliwości poznawczej uczniów

- kształtowanie wrażliwości emocjonalnej uczniów

- rozwijanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

 1. Sposoby i formy realizacji celów:

- umożliwienie uczniom w świetlicy uczenia się i odrabiania lekcji

- praca indywidualna z uczniem

- organizacja uczniom czasu wolnego

- wpojenie uczniom zasad bezpieczeństwa

- zajęcia integracyjne i relaksacyjne

- uwrażliwienie uczniów na wartości uniwersalne

- propagowanie zdrowego stylu życia

 

ZAJĘCIA TEMATYCZNE PROWADZONE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY W CYKLACH TYGODNIOWYCH

CYKL

TEMATYCZNY

TERMIN

REALIZACJI

1. Powrót z wakacji.

2.Poznajemy świetlicowe zwyczaje.

3.Bezpieczna droga do szkoły.

4..Sprzątanie świata.

5.Nadchodzi kolorowa jesień.

 

 

 

wrzesień

1. Światowy Dzień Zwierząt.

2. Kto pracuje w szkole?- 14 X - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.

3. Książka moim przyjacielem.

4. Kultura życia codziennego.

 

 

 

październik

1. Czcimy pamięć tych, którzy odeszli!

2. Świętujemy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

3. Moje mała ojczyzna – Czarne.

4. Na przekór szarudze jesiennej.

5. Katarzynki i Andrzejki.

 

 

 

listopad

1. Barbórka i Mikołajki.

2. Przygotowujemy się do świąt.

3. „O świętach Bożego Narodzenia”.

 

grudzień

1. Noworoczne postanowienia

2. Karnawał –czas radości i zabawy.

 

styczeń

1. Zima wcale nie jest zła.

2. Sporty zimowe.

3. Zdrowie i higiena warunkiem dobrego samopoczucia.

4. Legendy i podania ludowe.

5. Kosmos, przestrzeń, czas.

 

 

 

luty

1.Święto kobiet

2. Danuta Siedzikówna - patronem naszej szkoły.

3. Witaj wiosno!

4. Moje uczucia i emocje- jak sobie z nimi radzić

 

 

 

marzec

1. Wielkanoc w naszych domach

2. Baśnie i bajki naszego dzieciństwa

3. Ziemia nasz wspólny dom

4. Moje zainteresowania

 

 

 

kwiecień

1. Święta majowe.

2. Kraje Unii Europejskiej!

3. Bezpiecznie w sieci.

4 .Dzień Matki.

5. Palenie szkodzi zdrowiu.

 

 

maj

1. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

2. Podróże kształcą.

3. Przewodnik letnio-wakacyjny. Witajcie wakacje!

 

czerwiec

 

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY

 1. Organizacja pracy świetlicy.

 - Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
 - Zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.

 - Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 - Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 - Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

- Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
- Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
- Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.
- Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.
- Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.
- Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole.
- Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole.
- Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.
- Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej.
- Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
- Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.
- Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 1. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.

- Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.
- Pomoc w odrabianiu lekcji.
- Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
- Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.
- Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.
- Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.
- Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

 1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

- plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;
- czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką miejską;
- umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne;
-hobbystycznych;
- sportowo – zabawowych.

 1. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

- Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.
- Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.
- Poznanie tradycji szkoły i jej patrona.
- Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

 1. Edukacja ekologiczna.

- Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
- Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.

 1. Edukacja prozdrowotna.

- Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu).
- Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się).
- Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

 1. Edukacja czytelnicza i medialna.

- Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
- Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.

 

FORMY PRACY:
1. Wspólne odrabianie zadań domowych.
2. Gry i zabawy integracyjne, słowne, edukacyjne.
3. Pogadanki, dyskusje i rozmowy tematyczne.
4. Mapy myśli, burze mózgów.
5. Zajęcia manualne, multimedialne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze.
6. Zajęcia ruchowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe).
7. Konkursy, teleturnieje, zagadki i quizy
8.. Trening umysłu i pamięci.
9. Imprezy i uroczystości świetlicowe i wewnątrzszkolne.
10. Zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej.

 

Data dodania: 2022-11-09 16:28:20
Data edycji: 2022-11-28 21:10:18
Ilość wyświetleń: 507

Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości.
Nasza szkoła pomaga je odkryć i rozwinąć.

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej